Sklep internetowy domhorroru.pl, funkcjonujący pod adresem www.domhorroru.pl prowadzony jest przez:

Wydawnictwo Dom Horroru z siedzibą przy ul. Gorlickiej 66/26 51-314 Wrocław zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 8951668368, REGON: 365454072

§1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu i Regulaminie.

2. Klient, zamierzający nabyć towar, może składać zamówienia w trzech trybach:

1) za pośrednictwem strony internetowej www.domhorroru.pl, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia,

a) po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta lub zalogowaniu – w przypadku Klienta, który ma już Konto Klienta w Sklepie;

b) bez zalogowania.

2) e-mailowo – przesyłając e-maila na adres dom horroru@gmail.com.pl, 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje: zamawiany towar/y, ilość zamawiana, dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, wybrany sposób wysyłki towaru, sposób płatności; w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – dane osoby do kontaktu;

3. Klient, składając zamówienie przez stronę www, chcąc nabyć towar, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.

W trakcie składania zamówienia przez stronę www, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

1) wybiera zamawiane towary i ich ilość;

2) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem;

3) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być zupełnie różne dane);

4) wybiera formę dostawy;

5) wybiera formę zapłaty.

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

1) Klient zarejestrowany jak również niezarejestrowany, dokonujący zapłaty w formie on-line – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności przez Sklep za zamówiony towar.

2. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeśli zamówienie zostało uprzednio przez niego opłacone.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

9. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

§2. CENY TOWARÓW

1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze.

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

- wyrażone są w złotych polskich;

- są cenami brutto;

- nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

§3. MODYFIKACJA SKŁADANYCH ZAMÓWIEŃ

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu przekazania towaru do wysłania lub do momentu pobrania Plików. Po przekazaniu towaru do wysyłki, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 7 Regulaminu.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: domhorroru@gmail.com.

3. Dokonywane przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§4. FORMY PŁATNOŚCI

1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:

- płatnością on-line, płacąc przelewem bankowym. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

§5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep wyśle do Klienta zamówione towary, nie jest równoznaczny z czasem jego dostarczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas dostępności towaru + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 30 dni od dnia złożenia zamówienia.

2. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.

3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki uzależniony jest od czasu dostarczenia towarów przez wybranego przez Klienta przewoźnika i wynosi:

1) w Polsce:

- Poczta Polska

List polecony ekonomiczny 1-3 dni

List polecony priorytet 1-2 dni

- Kurier: 1 dzień

4. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Koszt dostawy jest widoczny podczas składania zamówienia.

5. Zamówiony przez Klienta towar do momentu opłacenia zamówienia stanowi własność Sklepu.

§6. REKLAMACJE

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.

2. W przypadku, gdy dostarczony towar:

1) w chwili jego wydania jest niezgodny z umową – jeżeli nabywcą jest konsument,

2) ma wady lub ma uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu – jeżeli nabywcą jest dowolny Klient,

Klient ma prawo złożyć reklamację.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.

4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: domhorroru@gmail.com. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji.

Reklamowany towar powinien zostać wysłany na adres:

Wydawnictwo Dom Horroru ul.Gorlicka 66/26 51-314 Wrocław z dopiskiem: "reklamacja"

5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.

8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa, bądź też będzie pociągała dla Sklepu nadmierne koszty, Klient będzie miał prawo domagać się odpowiedniego obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta przyjęcia takiej propozycji w drodze e-mailowej.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: domhorroru@gmail.com. W przypadku wysłania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 (ustawa o prawie konsumenta).

3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: datę, imię, nazwisko, informację o przedmiocie umowy oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym domhorroru.pl, jak również winno być podpisane.

Zwracany towar powinien zostać wysłany na adres:

Wydawnictwo Dom Horroru gorlicka 66/26 51-314 Wrocław z dopiskiem: "zwrot"

4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w sposób zgodny z przesłanym oświadczeniem. W przypadku braku takiej informacji w przesłanym oświadczeniu pracownik Sklepu dokona zwrotu należności w sposób identyczny z dokonaną wpłatą. Jeśli ww. sposób nie będzie możliwy pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia innego sposobu zwrotu środków pieniężnych.

§8. DANE OSOBOWE

1. Podawane przez Klienta dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia. Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się w celu realizacji umowy sprzedaży Klientowi towarów. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

2. Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej lub Kurierowi, realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

4. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2017 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.

4. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Ogólne informacje

1. Operatorem strony Dom Horroru: www.domhorroru.pl jest Wydawnictwo Dom Horroru z siedzibą ul. Gorlicka 66/26 51-314 Wrocław zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 8951668368, REGON: 365454072

2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1) Przez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

2) Przez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

3) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego MyDevil.Net funkcjonującego pod adresem www.mydevil.net

§2. Informacje w formularzach.

1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

§3. Informacja o plikach cookies.

1. Strona korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§4. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce użytkownika,

g) Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§5. Logi rejestratorów i panelu.

1. Logi rejestratorów usług oraz panelu zapisują informacje powiązane z identyfikatorem użytkownika.

2. Zapisaniu mogą podlegać informacje takie same, jak w wypadku logów serwera, a także dodatkowe informacje, charakterystyczne dla danego procesu REJESTRACJI lub obsługi panelu, jak na przykład informacje o wywoływanych funkcjach czy też wybieranych parametrach.

3. Zapisaniu wraz z powyższymi podlegać mogą wszelkie dane wprowadzone przez użytkowników w toku korzystania z rejestratora usługi lub panelu.

4. Logi są wykorzystywane w celach statystycznych oraz diagnostycznych, a także w procesach obsługi Klientów, korzystających z Serwisu.

§6. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a) Internet Explorer

b) Chrome

c) Safari

d) Firefox

e) Opera

Urządzenia mobilne:

f) Android

g) Safari (iOS)

h) Windows Phone